Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780119P Johdatus analyyttiseen kemiaan, 5 op 
Tunniste 780119P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Johdatus analyyttiseen kemiaan  Lyhenne Johdatus analyy 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettu­aan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään kemiallisen analyysin eri vaiheet (mukaan lukien näytteenoton) ja perusanalyyttisten menetelmien periaatteet. Opintojakson jäl­keen opiskelija pystyy myös arvioimaan analyysituloksen luotettavuuteen vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä ja ilmoittamaan ana­lyysituloksen siten, että tulokseen liittyvä epävarmuus on huomioitu. Lisäksi opiskelija osaa käsitellä laskennallisesti yksinkertaisia kemiallisia reaktioita ja tasapainoja, joihin kurssilla tarkasteltavat erotus- ja analyysi­menetelmät perustuvat.

 
Sisältö 

Kemiallisen analyysin eri vaiheet ja tulosten käsittely, kemiallinen tasapaino ja erotusmenetelmät, gravimetria, titrimetria, spektrofotometria.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

30 tuntia luentoja + 20 tuntia harjoituksia ja 84 tuntia omaa opiskelua

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja, 25 op:n sivuaineopintokokonaisuus, pakollinen.

Biokemia, matematiikka, fysiikka, valinnai­nen.

 
Esitietovaatimukset 

Yleinen ja epäorgaa­ninen kemia A (780117P) ja Yleinen ja epäorgaa­ninen kemia B (780118P) tai Yleinen ja epäorgaa­ninen kemia I (780114P) ja Yleinen ja epäorgaa­ninen kemia II (780115P) tai Johdatus kemiaan (780113P) tai Kemian perusteet (780109P).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Harvey, D.: Analytical Chemistry 2.0-an open-access digital textbook (ladattavissa verkosta). Saarinen, H. ja Lajunen, L.H.J.: Analyyttisen kemian perusteet, Oulun yliopistopaino, 2004.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuu­lustelu.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Paavo Perämäki

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus analyyttiseen kemiaan  Opintojakso  Paavo Perämäki  06.09.21 -02.11.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus analyyttiseen kemiaan, Tentti  Yleinen tentti  Paavo Perämäki 
07.12.21ti 16.15-19.15
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus analyyttiseen kemiaan, 1. uusinta  Tentti  Paavo Perämäki  11.01.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus analyyttiseen kemiaan, 2. uusinta  Tentti  Paavo Perämäki  01.02.22