Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
724612P Työoikeus, 5 op 
Tunniste 724612P  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Työoikeus  Lyhenne Työoikeus 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6350 Yritysjuridiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Opettajat
Nimi
Pulkkinen Markku 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Periodi 3

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa soveltaa Suomen työoikeuden keskeisimpiä periaatteita ja sen perusteella opiskelija myös tunnistaa työsopimuksen ja työehtosopimusjärjestelmän liitynnän toisiinsa. Opiskelija tietää keskeisimmät työntekijän yksityisyyttä suojaavat periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen esimerkiksi työhaastattelussa ja muutenkin työelämässä. Opiskelija osaa soveltaa työaikalakia ja vuosilomalakia pääpiirteissään. Opiskelija ymmärtää työsuojelulainsäädäntöön liittyvät työelämän vaatimukset ja tietää työturvallisuuslainsäädännön keskeisimmän sisällön.

 
Sisältö 

Opintojakson tavoitteena on antaa kuva työelämän oikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija saa tiedot työsopimukseen liittyvistä oikeussäännöistä sekä työsopimuslaista. Lisäksi opintojaksossa annetaan tiedot työelämän yksittäisten ja kollektiivisten ristiriitojen ratkaisusäännöksistä ja -menetelmistä sekä kansainvälisestä työoikeudesta, erityisesti Euroopan Yhteisön työoikeudesta.

 
Järjestämistapa 

 Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot (24 h), omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen (98 h) ja tentti (3 h).

 
Kohderyhmä 

Kauppatieteen pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Oppimateriaali 

Työsopimusoikeus, Kari-Pekka Tiitinen; Tarja Kröger

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Markku Pulkkinen

 
Lisätiedot 

Osallistujamäärä on rajattu

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Työoikeus  Opintojakso  Pulkkinen Markku  12.01.21 -23.02.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Työoikeus, 1. uusinta  Yleinen tentti  Pulkkinen Markku 
31.03.21ke 16.15-19.15
Ilmoittautumiseen Työoikeus, 2. uusinta  Yleinen tentti  Pulkkinen Markku 
05.05.21ke 16.15-19.15