Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 413031S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi  Lyhenne Kvalitatiivisen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anu Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

English (ITE)

 
Ajoitus 

4. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ja eritellä kasvatustieteessä ja psykologiassa käytettyjä laadullisten aineistojen analyysimenetelmiä ja niiden taustoja

 • analysoida ja tulkita tyypillisiä kasvatustieteellisiä ja psykologisia tutkimusaineistoja

 • arvioida oman tutkimuksensa ja toisten tekemien tutkimusten uskottavuutta, luotettavuutta sekä eettisyyttä

LET STUDENTS:

After completion of this course, the student is able to

 • process and analyse qualitative data
 • describe and report on results based on qualitative research data
 • utilize mixed method approach
 • evaluate the ethicality and reliability of qualitative research
 
Sisältö 
 • eri paradigmojen ja tutkimustraditioiden merkitys laadullisen tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

 • erilaiset lukutavat laadullisen tutkimusaineiston analyysissa ja tulkinnassa

 • uskottavuuden osoittaminen laadullisessa tutkimuksessa

 • tutkimuksen raportointi laadullisessa tutkimuksessa

 • eettiset kysymykset laadullisessa tutkimuksessa

LET STUDENTS:

 • Basic and central concepts of qualitative research
 • Process oriented research methods
 • Mixed method approach
 • Writing a research publication
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus (ja mahdollisesti monimuoto-opetus)

LET STUDENTS:

Face-to-face and online teaching, 40h: 18h lectures. 22h practice

Online, individual and collaborative learning, 95h

 
Toteutustavat 

Luentoja 18 t, pienryhmätyöskentelyä 16 t,itsenäistä työskentelyä n. 100 t

LET STUDENTS:

 • Learning activities consist of active participation in face-to-face meetings where researchers in the field of learning science and educational technology introduce various topics related to qualitative research.
 • Each presentation includes an online task for the students.
 • In addition to researchers’ presentations there will be seminars where the students are able to apply their research knowledge in practice.

In addition, the students reflect on their own learning and expertise in a digital portfolio.

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5op

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteellisen koulutuksen syventäviä opintoja ja tukee maisterivaiheen tutkielman tekoa

 
Oppimateriaali 

Heikkinen, H. L. T.,Rovio, E. & Syrjälä, L. (toim. ) (2007) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat.
TAI
Lappalainen, S. Hynninen, P. Kankkunen, T. Lahelma, E. & Tolonen. T. (2007) Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.
TAI
Lichtman, M. (2012) Qualitative Research in Education. A User's Guide.
TAI
Creswell, J. W. (ed.) (2006) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (revised edition)

LET STUDENTS:

American Psychological Association: Publication Manual of the American Psychological Association. (2009). 6th edition

Given, L. M. (Ed.)(2008) The Sage Encyclopedia of qualitative research. Volumes 1 & 2. http://www.stiba-malang.com/uploadbank/ pustaka/RM/QUALITATIVE%20METHOD%20SAGE%20ENCY.pdf

and/or other contemporary readings in the field of learning and educational technology, to be announced in the beginning of the course.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelijat suorittavat joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä oppimistehtävän, jossa lähtökohtana ja materiaalina käytetään kurssin luento-opetusta, kirjallisuutta ja mahdollisuuksien mukaan muita lähteitä (esimerkiksi asiantuntijaluentojen tallenteita). Oppimistehtävää suunnitellaan ja kehitellään pienryhmätyöskentelyssä opettajan ja toisten opiskelijoiden avulla ja työ esitellään lopuksi toisille opiskelijoille esimerkiksi seminaarissa tai posterisessiossa. Oppimistehtävä voi myös koostua useista pienemmistä osatehtävistä.

 

Oppimistehtävä voi konkreettisesti olla esimerkiksi omaa tutkielmaa varten kerätyn tai muun laadullisen aineiston analyysi tai jotakin laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin erityiskysymystä erittelevä esseetehtävä.

 

Opintojakso voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.

 

Opiskelijan suoritus on

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan, analyysi on hyvin pintapuolinen ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan, analyysi on pintapuolinen ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin argumentaatiolinja on näkyvissä, analyysi on perusteltua ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa, analyysi on paikoitellen syvällistä ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa, analyysi on syvällistä ja monipuolista ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

Anu Alanko

 

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssin vaihtoehtoisissa suoritustavoissa voi olla mukana työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kvalitatiivisen tutkim. jatkokurssi  Opintojakso  Anu Alanko  13.09.21 -14.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi/ KESÄ 2022  Opintojakso  Anu Alanko  10.05.22 -10.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa