Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413030S Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 413030S  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi  Lyhenne Kvantitatiivise 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Peltonen, Jouni Aslak 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

English (ITE)

 
Ajoitus 

4. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida ja tulkita tyypillisiä kasvatustieteellisiä ja psykologisia määrällisiä tutkimusaineistoja käyttämällä yksi-, kaksi- ja useampiulotteisten jakaumien tarkasteluun tarkoitettuja tilastollisia menetelmiä
  • osaa kuvata rakenneyhtälömallintamiseen perustuvan tutkimusaineiston analyysin perusajatuksia ja tulkita toisten tekemiä rakenneyhtälömalleja
  • osaa arvioida oman tutkimuksensa ja toisten tekemien tutkimusten uskottavuutta, luotettavuutta sekä eettisyyttä
 
Sisältö 
  • tilastolliset testaukset

  • klassiset monimuuttujamenetelmät

  • lineaaristen rakenneyhtälöiden avulla tapahtuva mallintaminen

  • tilastollisten analyysimenetelmien tulosten raportoiminen tutkimusraportissa

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus (ja mahdollisesti monimuoto-opetus)

 
Toteutustavat 

Luentoja 18h, pienryhmätyöskentelyä 14h, itsenäistä työskentelyä n. 100h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan syventäviä opintoja suorittavat opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op tai vastaavat tilastotieteen opinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteellisen koulutuksen syventäviä opintoja ja tukee maisterivaiheen tutkielman tekoa

 
Oppimateriaali 

Metsämuuronen, J. (2003 tai myöhempi painos) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (sivut 273-764)
TAI
Kerlinger, F. & Lee, H. (2003 tai myöhempi painos) Foundations of behavioral research. Fourth edition.
TAI
Hair, J.F., Anderson, R.E, Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998 tai myöhempi painos) Multivariate data analysis.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelijat suorittavat joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä määrällisen aineiston analyysitehtäviä, joissa lähtökohtana ja materiaalina käytetään kurssin luento-opetusta, kirjallisuutta ja mahdollisuuksien mukaan muita lähteitä (esimerkiksi asiantuntijaluentojen tallenteita). Oppimistehtävä voi konkreettisesti olla esimerkiksi omaa tutkielmaa varten kerätyn tai kurssilla käytössä olevien esimerkkiaineistojen analyysi. Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.

Opiskelijan kurssisuoritus on

0 = keskeneräinen ja hajanainen, määrällisen tutkimuksen aineiston analyysin perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan

1 = erittäin pintapuolinen, analyysi on hyvin pinnallista ja sisältää runsaasti virhetulkintoja ja virheellisiä johtopäätöksiä

2 = pintapuolinen, analyysi on pinnallista ja sisältää jossain määrin virhetulkintoja ja virheellisiä johtopäätöksiä

3 = pohtiva ja analyysi on perusteltua eikä tuloksissa esiinny runsaasti virhetulkintoja tai virheellisiä johtopäätöksiä

4 = analyyttinen ja osittain hyvin onnistunut kokonaisuus, jossa on valittu oikeaan tilanteeseen oikeat analyysimenetelmät, osattu tulkita niiden tuloksia pääsääntöisesti oikein ja ilman merkittäviä virheellisiä johtopäätöksiä

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa on valittu oikeaan tilanteeseen oikeat analyysimenetelmät, osattu tulkita niiden tuloksia oikein ja ilman virheellisiä johtopäätöksiä

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

 0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

Jouni Peltonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi  Opintojakso  Peltonen, Jouni Aslak  10.01.22 -02.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi KESÄ 2022  Opintojakso  Peltonen, Jouni Aslak  04.07.22 -26.08.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa