Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040201A Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia, 21-22 op 
Tunniste 040201A  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia  Lyhenne Anatomia sekä l 
Laajuus21-22 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tuukkanen, Kaarlo Juha Kullervo 

Kuvaus
Laajuus 

 

21 op

 

 
Ajoitus 

C1 Kurssi suoritetaan opintojen ensimmäisen syyslukukauden aikana.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijan tulee opintojakson jälkeen tuntea ihmiselimistön rakenne, kehittyminen ja toimintaperiaatteita niin, että hän pystyy omaksumaan muun prekliinisen ja kliinisen koulutuksen. Yleisvaatimuksena ovat kaikille lääkäreille välttämättömät perustiedot rakenteesta, diagnostiikan sekä hoidon, erityisesti ensiapuvalmiuden kannalta. Lisäksi edellytetään eräitä yleisiä anatomian tietoja lääketieteen teoreettisten perusteiden ja tieteellisen tutkimuksen ymmärtämistä sekä uuden tiedon omaksumista varten.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää solutyyppien, erikoisesti nisäkässolujen yleisrakenteen, soluelinten rakenteen ja toiminnan sekä solun kasvun, jakautumisen ja toiminnan säätelyn perusteet, geenien toiminnan ja säätelyn periaatteet sekä solubiologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät. Hän osaa selittää myös sukusolujen kehityksen ja hedelmöityksen pääkohdat, alkio- ja sikiönkehityksen pääkohdat (0-40vrk) sekä kehityksen säätelyn ja kehityshäiriöiden synnyn perusteet ja ihmisen kehityksen ja kasvun yleispiirteet. Näiden lisäksi opiskelijan osaa selittää (ihmis)elimistön peruskudosten rakenteen ja toiminnan sekä osaa tunnistaa ja vertailla peruskudosten rakenteita valomikroskooppinäytteistä erityisesti elinten toiminnan ja patologian kannalta keskeisiä kohtia painottaen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sanoin ja kaavapiirroksin kuvailla elinten koko, normaali ulkonäkö, rakenne, suhteet naapurielimiin, soveltuvin kohdin projektiot luustoon ja ruumiin pintaan nähden sekä elinten embryologisen kehityksen pääpiirteet erityisesti kehityshäiriöiden kannalta. Opiskelijan osaa myös selittää ja tunnistaa valomikroskooppinäytteistä toiminnan ja patologian kannalta tärkeät mikroskooppisen ja hienorakenteen yksityiskohdat. Lisäksi opiskelijan pystyy osoittamaan e.m. elimet osineen soveltuvin kohdin elävässä ihmisessä, preparoidussa vainajassa, elinmalleissa, röntgenkuvissa ja kaavapiirroksissa sekä tunnistaa normaalianatomiaan kuuluvat rakenteet manuaalisessa tutkimuksessa.

 

 
Sisältö 

Solun evoluutio ja solubiologia, ihmisyksilön kehityksen alkuvaiheet (embryologia) sekä peruskudokset, joista elinjärjestelmät rakentuvat (yleinen histologia).

Systemaattista anatomiaa elinjärjestelmittäin: veri, verenkiertoelimistö ja lymfaattinen järjestelmä, rintakehä ja hengityselimistö, vatsaontelo ja ruoansulatuselimistö, virtsaelimet ja iho, lantio ja sukupuolielimistö, umpieritysjärjestelmä, tuki- ja liikuntaelimistö, ja hermosto ja aistinelimet. Regionäärinen ja topografinen anatomia, elinten embryologia sekä histologia integroituna edellisten kanssa. Esimerkkejä anatomisen tiedon kliinisistä sovellutuksista sekä keskeisten elinten ja rakenteiden tunnustelusta käsin (palpaatio).

 

 

 
Toteutustavat 

 

Luentoja 142 t ja ryhmäopetusta 69 t. Ryhmäopetus toteutetaan 2-4 tunnin erimuotoisina harjoitustöinä. Opiskelijaa kohti on 1-2 ryhmäopetuskertaa viikossa. Solu- ja kehitysbiologian essee/kirjoitelma. Tämän lisäksi hammaslääketieteen opiskelijoille opetetaan toisella lukukaudella hampaiden kehitys, histologia sekä morfologia, jonka opetuksen järjestää hammaslääketieteen laitos. Anatomian opintojakson yhteydessä on valinnainen dissektiokurssi.

Lisäksi järjestetään kliinisten oppiaineiden yhteydessä kliinistä anatomiaa 1 op:n verran.

 
Oppimateriaali 

Anatomia:

Oppikirjat

R.L. Drake, A.W. Vogl, A.W.M. Mitchell: Gray's Anatomy for students. Elsevier Churchill Livingstone (uusin painos) tai Moore: K.L. Moore: Clinically oriented Anatomy, Williams & Wilkins co (uusin painos)

Anatomiset kuvastot:

R.Putz, R.Pabst eds.: " Sobotta Atlas of Human Anatomy" 1-3, Elsevier Urban & Fischer, München (uusin painos) tai F.H. Netter: Atlas of human anatomy.

Taskukuvastot

H. Feneis: "Pocket Atlas of Human Anatomy, G. Thieme Pub. Stuttgart, uusin painos (Thieme Flexibook) tai Dorland's/Gray's Pocket Atlas of Anatomy Richard L. Drake, A. Wayne Vogl,

 

Neuroanatomia:

W. Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer: "Color Atlas and Textbook of Human Anatomy" Vol. 3: Central Nervous System and Sensory Organs (W. Kahle)

G. Thieme Pub. Stuttgart, uusin painos (Thieme Flexibook)

 

Kehitysbiologia:

T.W. Sadler: " Langman's Medical Embryology", Lippincott Williams & Wilkins Baltimore (uusin painos) tai H. Sariola, M. Filander, T. Heino, J. Jernvall, J. Partanen, K. Sainio, M. Salminen, I. Theseleff: Solusta yksilöksi, Kehitysbiologia. Kustannus Oy Duodecim, 2003

  

Solubiologia:

A.L. Kierszenbaum: Histology and Cell Biology: an introduction to pathology. Mosby, St Louis (uusin painos). Opiskelua tukevia kirjoja ovat edellisten vuosikurssien esseekokoelma, jota voi ostaa yliopistopainosta tai sen voi ladata netistä ( http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293238/) sekä Lodish ym.: " Molecular Cell Biology",W.H.Freeman and Company, New York (uusin painos)

 

Histologia:

A.L. Kierszenbaum: Histology and Cell Biology: an introduction to pathology. Mosby, St Louis (uusin painos) tai B. Young, J.S. Lowe, A. Stevens, J.W. Heath: Wheater's Functional Histology, A Text and Colour Atlas. Elsevier, Churchill Livingstone

Histologinen kuvasto löytyy myös Thiemen e-kirjoista. ( Color Atlas of Cytology, Histology and Microscopic Anatomy, 4th edition). Turun patologian laitoksen virtuaalipatologian sivustolla on erinomaisia histologisia kuvia. target=_blank>

target=_blank>http://www.webmicroscope.net/

Materiaali verkossa:
http://www.solunetti.fi/  histologian, kehitysbiologian, patologian ja solubiologian verkko-oppikirja (vielä osittain keskeneräinen)
http://www.bartleby.com/107/ H. Gray: Anatomy of the human body (1918)
http://www.thieme.com/dyn/ebooklibrary/index.php useita alan käsikirjoja, maksuton pääsy yliopiston koneilta.

Luentoihin ja harjoitustöihin liittyy monistemateriaalia.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen makroskooppisen anatomian ja histologian harjoitustöihin. Solu- ja kehitysbiologian esseen/kirjoitelman tekeminen. Opintojaksoon sisältyy solubiologian tentti, neuroanatomian tentti ja elinanatomian lopputentti.

 
Arviointiasteikko 

Anatomian sekä solu- ja kehitysbiologian opintojaksosta annetaan yhteinen arvosana, joka muodostuu seuraavasti: solu- ja kehitysbiologian kuulustelusta ja esseestä/kirjoitelmasta 30 pistettä, neuroanatomian kuulustelusta 10 pistettä, harjoitustöiden työkuulusteluista 30 pistettä ja elinanatomian loppukuulustelusta  50 pistettä (sisältäen 10 pisteen histologian kuulustelun), yhteensä 120 pistettä. Arviointiasteikko 0-5.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Juha Tuukkanen: Anatomia
Professori Petri Lehenkari: Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia

 
Lisätiedot 

Sekä lääketieteen että hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat saman opintojakson.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa