Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
901006Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (LL), 3 op 
Tunniste 901006Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (LL)  Lyhenne Ruotsi (LL) 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  ArvosteluKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso  B1/B2/C1 ( Eurooppalainen viitekehys
Asema  Pakollinen. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. ( Laki 424/03 ja asetus 481/03). 
Lähtötasovaatimus 

Edeltävät opinnot: Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 JA ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Ks. kohta " Lähtötasovaatimus"

Lääketieteen ruotsin kielen opintojaksoa ei voi korvata muun pääaineen ruotsin kielen opintoihin kuuluvalla suorituksella alan erikoisluonteen vuoksi. Opintojakson korvaava kirjallinen osakoe pidetään ti 9.8.11. klo 13-16 salissa 134B ja suullinen osakoe, joka pidetään kirjallisessa osakokeessa hyväksytyille erikseen sovittavana ajankohtana ennen opintojakson alkamista. 
Laajuus  3 op (80 tuntia) 
Opetuskieli  ruotsi 
Ajoitus  Cursus III-IV  (ks. Lisätiedot) 
Osaamistavoitteet  Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä sekä pystyy kirjoittamaan työtehtäviinsä liittyviä tekstejä. Hänellä on valmius kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. 
Sisältö  Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia  (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja.  Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä lyhyitä kirjoitustehtäviä. 
Toteutustavat 

Kurssille osallistuvien opiskelijoiden kielellisen lähtötason riittävyys testataan ohjatun kirjoitustehtävän avulla. Mikäli lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle itseohjatuilla rakenne- ja tekstiopinnoilla. 

Kurssin kuuluu 40 oppituntia lähiopetusta ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itsenäinen opiskelu 40 h, yhteensä 80 h/kurssi.

 
Kohderyhmä  Lääketieteen opiskelijat 
Oppimateriaali  Maksullinen oppimateriaali jaetaan kurssin aikana. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Kurssiin kuuluu suullisen arviointi ja kirjallisen kielitaidon testaus. Syyslukukaudella on 4 opetusryhmää ja kevätlukukaudella 2 opetusryhmää. Ks. lähemmin Kielikeskuksen verkkosivuilta kohdasta  Opetusajat.

Opintojakson korvaava koe: Syyslukukauden alussa järjestetään vapaaehtoinen kaksiosainen ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen korvaava koe. Koetta suositellaan vain sellaisille opiskelijoille, joilla on hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito. Jos opiskelija hyväksytään kummassakin osakokeessa arvosanalla hyvä taito, hänet vapautetaan opintojakson opetuksesta. Kirjalliseen kokeeseen ilmoittaudutaan koetta edeltävän toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteella Hannu.Niemi@oulu.fi. Kirjallisessa kokeessa hyväksytyille pidetään suullinen koe erikseen sovittavana aikana. Korvaavien kokeiden ajankohdat ks. Lisätietoja. Vaihtoehtoiset suoritustavat: Ks. lähemmin Kielikeskuksen verkkosivuilta kohdista
Aiempien opintojen korvaaminen
Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla

 
Arviointiasteikko  Kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Arvosana-asteikko: tyydyttävä taito, hyvä taito. Katso tarkemmin kirjoittamisen ja puhumisen taitotasokuvaukset kohta 
Arviointikriteerit
Vastuuhenkilö 

Lehtori Hannu Niemi

 
Lisätiedot 

Edeltävät opinnot: Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 JA ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. . Ks. kohta " Lähtötasovaatimus"

Lääketieteen ruotsin kielen opintojaksoa ei voi korvata muun pääaineen ruotsin kielen opintoihin kuuluvalla suorituksella alan erikoisluonteen vuoksi. Opintojakson korvaava kirjallinen osakoe pidetään ti 9.8.11. klo 13-16 salissa 134B ja suullinen osakoe, joka pidetään kirjallisessa osakokeessa hyväksytyille erikseen sovittavana ajankohtana ennen opintojakson alkamista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa