Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040106A Farmakologia ja toksikologia, 10 op 
Tunniste 040106A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Farmakologia ja toksikologia  Lyhenne Farmakologia ja 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Hakkola, Jukka Antti Tapio 

Kuvaus
Laajuus  10 op 
Ajoitus  C4 
Osaamistavoitteet 

Farmakologian ja toksikologian opintojakson tarkoituksena on kehittää valmiuksia lääkeaineiden järkiperäistä ja mahdollisimman turvallista käyttöä varten. Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat:
1. Kuvailla lääkeaineiden vaiheet elimistössä ja niihin vaikuttavat tekijät
2. Luetella lääkeaineiden vaikutustavat ja -kohteet elimistössä.
3. Kuvailla lääkehoidon erityiskysymyksiä sekä käyttää yksilöllisen lääkehoidon periaatteita ja selittää niiden merkityksen.
4. Käyttää tärkeimpiä lääkeaineryhmiä sairauksien hoidossa perehdyttyään lääkeaineryhmien tärkeimpien edustajien ominaisuuksiin.
5. Toksikologian perusteet.
6. Antaa esimerkkejä lääkeaineiden vaiheiden ja vaikutusmekanismien tutkimisesta molekyylibiologisin menetelmin. 

 
Sisältö 

Johdanto ja laitoksen toiminnan esittely.
Yleisfarmakologia: farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka. Farmakologian erityiskysymyksiä.
Systemaattinen farmakologia: Sydän- ja verisuonitautien lääkehoito. Ruuansulatuskanavan lääkkeet. Kipu- ja tulehduslääkkeet. Psyykenlääkkeet. Neurologiset lääkkeet. Anestesia-aineet. Endokrinologisten sairauksien lääkehoito. Mikrobilääkkeet. Syöpälääkkeet. Keuhkotautien lääkehoito. Allergialääkkeet.
Toksikologia: Toksikologian perusteet. Systemaattinen toksikologia. Kemiallinen karsinogeneesi, mutageneesi, teratogeneesi. Toksisuustestaus ja riskinarviointi. Myrkytykset. 

 
Toteutustavat 

Luentoja 77 t, pienryhmäohjausta 18 t. Luentojen tavoitteena on perehdyttää farmakologian osa-alueisiin, sekä välittää tuorein tieto käsiteltävistä asioista. Ryhmäopetusten tavoitteena on laajentaa ja syventää tietoa keskeisiltä farmakologian ja toksikologian alueilta. Tämä tapahtuu pääasiassa opiskelijoiden omatoimisen asioihin perehtymisen ja ohjatun keskustelun avulla. Opintojakso alkaa itseopiskelujaksolla ja siihen liittyvällä verkkotentillä. 

 
Oppimateriaali 

Olavi Pelkonen ja Heikki Ruskoaho (toim.) Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (Kustannus Oy Duodecim, uusin painos).

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso alkaa yleisfarmakologian osa-alueen käsittävällä alkutentillä. Tentti pitää suorittaa hyväksyttävästi. Lisäksi opintojaksoon sisältyy 2 välitenttiä sekä lopputentti. Välitenttien painotus arvosanassa on 1/3 ja lopputentin 2/3. Hyväksymisraja on noin puolet näiden tenttien yhteenlasketusta painotetusta maksimipistemäärästä. Kaksi ala-arvoista vastausta lopputentissä johtaa tentin hylkäämiseen. Kuulusteluissa on vaatimuksena oppikirja sekä opetuksessa käsitellyt asiat. 

 
Arviointiasteikko  Arviointiasteikko 0-5 
Vastuuhenkilö 

Professori Heikki Ruskoaho, professori Jukka Hakkola ja yliassistentti Jaana Rysä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa