Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, 14-15 op 
Tunniste 040103A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia  Lyhenne Lääketieteellin 
Laajuus14-15 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Karppinen, Peppi Leena Elina 

Kuvaus
Laajuus  15 op 
Ajoitus  C2 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijat perehtyvät solujen toimintaan molekyylitasolla niin, että he osaavat elimistön tärkeimmät biokemialliset rakenneosat ja niiden merkityksen elimistössä sekä aineenvaihdunnan reaktiot ja fysiologis-kemialliset säätelyjärjestelmät, erityisesti ne, joilla on merkitystä lääketieteessä ja joiden ymmärtäminen on edellytyksenä muun aineopetuksen, syventävän opetuksen ja jatkokoulutuksen omaksumiselle. Lisäksi opiskelijan tulee osata geenien, RNA:n ja proteiinien tutkimisen periaatteet yhdistelmä-DNA-tekniikan avulla sekä osata yhdistelmä-DNA-tekniikan perussovellutukset erityisesti lääketieteen kannalta.

 
Sisältö 

Kemian peruskäsitteet; atomin rakenne; kemiallinen sidos; kemiallinen kaava, reaktio ja reaktioyhtälö, stoikiometria; termodynamiikka; reaktiokinetiikka; kemiallinen tasapaino; happo-emästasapaino; sähkökemia; orgaanisten yhdisteiden nimistö; hiiliatomien muodostamat sidokset; stereokemia; orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita; Hiilihydraattien rakenne; aminohappojen ja proteiinien rakenne; geenien toiminnan säätely; yhdistelmä-DNA.tekniikka; lipidien rakenne; johdanto aineenvaihduntaan; hiilihydraattien aineenvaihdunta; lipidien aineenvaihdunta; aminohappojen aineenvaihdunta; puriinien ja pyrimidiinien aineenvaihdunta; porfyriinit ja sappiväriaineet; toisiolähettijärjestelmät; energia-aineenvaihdunta; aineenvaihduntaa säätelevät hormonit ja niiden vaikutusmekanismit molekyylitasolla; solujen hypoksiavaste; solun väliaineen komponenttien molekyylibiologia.

 
Toteutustavat 

Luentoja 117 t. Laskuharjoituksia 6 t. Laboratorioharjoituksia sekä niihin liittyviä pienryhmäopetustilaisuuksia, joihin liittyy myös suullinen evaluaatio 5 kpl, yht. 30 t. Esseitä. Teemapäivä ja sen valmistelu 9 t.

 

 
Oppimateriaali 

 

Murray, R.K. (ed.): Harper's Illustrated Biochemistry, 28th edition, 2009.

 

R. Laitinen ja J. Toivonen: Yleinen ja epäorgaaninen kemia, soveltuvin osin. Otakustantamo. Harold Hart: Organic Chemistry. A short Course (soveltuvin osin), Houghton Mifflin Company, 6. (1983) tai uudempi painos. Luennot ja harjoitukset. Kemian opintojakson 39 työt -moniste (LTK/lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos).

 

R. Laitinen ja J. Toivonen: Yleinen ja epäorgaaninen kemia, soveltuvin osin. Otakustantamo. Harold Hart: Organic Chemistry. A short Course, Houghton Mifflin Company, 6. (1983) or updated edition. Lectures and laboratory work. Kemian opintojakson työt -moniste (LTK/lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos). Kurssikirjallisuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssiin kuuluu yhteensä 4 kirjallista välikuulustelua, joista ensimmäinen arvostellaan hyväksytty/hylätty periaatteella ja loput kolme välitenttiä pisteytetään arvosanoiksi (4 esseekysymystä, kukin 0-2.5 p; läpipääsyraja 5-). Kirjallinen loppukuulustelu sisältää 6 esseekysymystä, joista 5 on vastattava, kukin 0-10 p. Kirjallisessa loppukuulustelussa sallitaan korkeintaan yksi ala-arvoinen (4.5 p tai vähemmän) vastaus. Välitenttien keskiarvo voi korottaa loppuarvosanaa, mutta ei voi laskea sitä. Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiokemian välitentit on oltava suoritettuina ennen lopputenttiin osallistumista.

 
Arviointiasteikko 

  5 = 42,5 or more; 4 = 37,5-42; 3 = 32,5-41,75;  2 = 27,5-32,25;  1= 23-32.

 

 
Vastuuhenkilö 

Professori Johanna Myllyharju

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa