Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen, 5 op 
Tunniste 790102P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen  Lyhenne Johdatus system 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Jan Hjort 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti.

 
Ajoitus 

1. kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakso perehdyttää opiskelijat systemaattisiin luonnonmaantieteen osa-alueisiin ja moderneihin tutkimusaloihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa geosfäärin (geomorfologia), hydrosfäärin (hydrogeografia), biosfäärin (biogeografia) ja atmosfäärin (klimatologia) keskeisimpiä ilmiöitä ja osaa tehdä johtopäätöksiä ilmiöihin vaikuttavista tekijöistä. Harjoitusten tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää maantieteen perusmenetelmiä luonnonmaantieteellisten tutkimusaineistojen laadinnassa ja ilmiöiden tarkastelussa.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään luonnonmaantieteen keskeisiin osa-aloihin: geomorfologia, klimatologia, hydrogeografia ja biogeografia – ja samalla niitä vastaaviin kohteisiin: geosfääri, atmosfääri, hydrosfääri ja biosfääri. Tällöin opitaan ymmärtämään luonnon toiminnan periaatteet ja hankitaan valmiudet paitsi perustutkimukseen myös monitahoisten ympäristökysymysten ratkomiseen. Opintojakson harjoitustöissä painotetaan aineiston hankkimisen ja hyödyntämisen tärkeyttä sekä teknistä osaamista.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

20 tuntia luentoja, 56 tuntia harjoituksia.

 

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille kaikille maantieteen koulutusohjelman 1. vuosikurssin opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu maantieteen sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 
  • Strahler, Alan (2013). Introducing Physical Geography. Luvut: Introduction, 3-5, 8, 11-17.
  • Harjoituksissa jaetaan raporttien laatimiseen tarvittavaa kirjallisuutta.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Jan Hjort ja Olli-Matti Kärnä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen  Opintojakso  Jan Hjort  07.02.22 -02.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen tentti  Tentti  Jan Hjort  02.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen tentti  Tentti  Jan Hjort  14.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen tentti  Tentti  Jan Hjort  18.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen tentti  Tentti  Jan Hjort  08.04.22