Opetuksen tai tentin tiedot


683777J, Käyttöpohjainen kieliopintutkimus ja sen sovellukset, 2 op
Tunniste 683777J Opetuskielet suomi
Nimi Käyttöpohjainen kieliopintutkimus ja sen sovellukset Lyhenne Vaihtuvateemain 
Laajuus 2 op  Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 
Opiskelumuoto Opintojakso  Arvostelu 1 - 5, hyv, hyl 
Aika 15.04.2020 -29.04.2020 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 02.04.2020

Kuvaus
Laajuus 

2 op TAI 5 op

 
Sisältö 

Siinä missä perinteinen kieliopintutkimus tähtää kirjoitetun yleiskielen kuvaukseen tällä kurssilla perehdytään siihen, millaisen kielioppi näyttäytyy todellisessa kielenkäytössä, erityisesti puhutussa arkikielessä. Luennot keskittyvät kahteen käyttöpohjaiseen kieliopintutkimuksen suuntaukseen: konstruktiokielioppiin ja vuorovaikutuslingvistiikkaan. Konstruktiokieliopissa ajatellaan kielen koostuvan vakiintuneista muodon ja merkityksen yhteenliittymistä eli konstruktioista. Vuorovaikutuslingvistiikka puolestaan tarkastelee kielioppia osana keskustelua ja ,vuorovaikutusta. Molempia suuntauksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kielenomaksumisen, kakkoskielisen puheen tai multimodaalisuuden (esimerkiksi kielellisten ja kehollisten keinojen) tarkasteluun.

Vain keväällä 2020 järjestettävä valinnaiskurssi soveltuu eri kieliaineiden jatko-opiskelijoille ja loppuvaiheen perustutkinto-opiskelijoille. Myös kielten sivuaineopiskelijat voivat hyötyä kurssista. Kysy kurssin soveltuvuudesta omaan kurssipalettiisi omasta oppiaineestasi. Luennot ovat avoimia myös niille, jotka eivät suorita kurssia.

Kurssin opettajina ja vierailuluennoitsijoina ovat Jan-Ola Östman (Helsinki), Dorota Gaskins (Lontoo), Anna Vatanen (Oulu) ja Leelo Keevallik (Linköping). 2 op kurssisuoritukseen kuuluu läsnäolo luennoilla ja seminaareissa (vähintään 8 tuntia) sekä joko a) oman työn esittely, b) ohjaustapaaminen TAI c) n. 2 sivun mittainen oppimispäiväkirja. 5 op suoritukseen luetaan em. lisäksi n. 200 sivua aihealueen kirjallisuutta ja kirjoitetaan n. 5 sivun mittainen essee tai kirjallisuuskatsaus.

 
Ajoitus 

Kurssi alkaa keväällä 2020 etäopiskeluna ja jatkuu syyslukukaudella tilanteen salliessa. Halukkaat voivat saada suorituksen kasaan jo kevätlukukaudella.” Lisätietoja Moodlesta (pyydä avainsana vastuuopettajalta).

 
Järjestämistapa 

luennot ja seminaarit

 
Kohderyhmä 

eri kieliaineiden jatko-opiskelijat, loppuvaiheen perustutkinto-opiskelijat, kielten sivuaineopiskelijat

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Maria Frick

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Opintojakso  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 06.02.20 klo 10.00-
17.04.20 klo 23.59
Ilm. Peru Lkm.
12/25
Käyttöpohjainen kieliopintutkimus ja sen sovellukset Maria Frick
15.04.-29.04.20

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luento  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 06.02.20 klo 10.00-
17.04.20 klo 23.59
Lkm.
  10/25
luennot ja seminaarit Maria Frick
15.04.-29.04.20