Opintojakson tiedot
353306S Tutkimustieto ja data-analyysi, 5 op  
Tunniste 353306S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Tutkimustieto ja data-analyysi  Lyhenne Tutkimustieto j 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Mimmi Tolvanen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuoden kevät, 4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimustyön prosessin ja tieteellisen tiedon ominaisuudet. Opiskelija tietää tieteellisten julkaisujen merkityksen, osaa arvioida ja käyttää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa käyttää terveystieteiden keskeisimpiä viitetietokantoja ja tiedonhaun perusperiaatteita sekä oppii arvioimaan hakutuloksia ja lähteitä. Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.
Opiskelija tietää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön perusteet. Opiskelija tuntee julkaisuprosessin eri vaiheet ja käytännöt.
Opiskelija tuntee eri tutkimusasetelmat. Hän osaa arvioida erityyppisten harhojen ja sattuman osuutta tutkimustuloksiin. Hän tuntee hyvän tutkimustulosten raportoinnin periaatteet.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveystieteiden tilastollisen tutkimuksen suunnittelun, aineiston keruun, analyysin, raportoinnin ja tilastollisen päättelyn periaatteet ja perusmenetelmät. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tilastollisia menetelmiä soveltavia tutkimusjulkaisuja.

 
Sisältö 

Tutkimustieto:
Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet, tutkimustiedon merkitys, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät eri näkökulmista.


Tieteellisen artikkelin lukeminen:
Tieteelliset lehdet ja julkaisuprosessin vaiheet, bibliometria, tieteellisen viestinnän etiikka, lääketieteen ja terveystieteiden eri alojen lähestymistavat ja kysymyksenasettelut, tieteellisen artikkelin rakenne, tutkimusasetelmat, tutkimuksen mahdolliset harhat, aineiston tilastollinen analysointi ja tulosten esittämistä, tilastollinen merkitsevyys ja kliininen merkittävyys, systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit.


Tiedonhaku:
Kirjaston atk-palvelut, julkaisu lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, tieteelliset lehdet verkossa, Medline, Medic, CINAHL, Scopus, Web of Science, Cochrane, elektroniset kirjat ja viitteidenhallintaohjelma.


Data-analyysi:
Tilastollisen tutkimuksen tavoitteet ja vaiheet, tutkimuksen suunnitelmasta käytäntöön, havaintoaineiston muodostaminen, muuttujien jakaumien tarkastelu (jakaumataulukot, kuviot, tunnusluvut), tilastollisen päättelyn periaatteet ja menetelmät (estimointi, testaus, luottamusväli), systemaattisten erojen ja riippuvuuksien selvittämisen perusmenetelmät, lääketieteen tilastotieteen erityismenetelmät. Tieteellinen artikkelin kriittinen lukeminen.

 

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäharjoitukset, oppimistehtävät ja tentti.

 
Kohderyhmä 

Terveystieteiden maisteriopiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät

 

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja ryhmäharjoitusten oheismateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kaikille opiskelijoille pakolliseen lähiopetukseen osallistuminen, aktiivinen osallistuminen ryhmäharjoituksiin ja oppimistehtävien sekä lopputentin suorittaminen. 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Mimmi Tolvanen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen
Tutkimustieto ja data-analyysi  Opintojakso  Mimmi Tolvanen  12.01.21 -22.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa