Opintojakson tiedot
724834P Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op  
Tunniste 724834P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Markkinoinnin ja myynnin perusteet  Lyhenne Markkinoinnin j 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti.

 
Ajoitus 

Helmi-maaliskuu 2018.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin läpäistyään opiskelija osaa:

-       kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja suhteessa muihin organisaation keskeisiin liiketoimintaprosesseihin.

-       kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet.

-       soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi).

-       soveltaa strategiseen suunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä ja laatimaan yleisen strategiasuunnitelman.

-       hyödyntää toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia asioita (mm. ratkaisukeskeisyys, palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen) strategian pohdinnassa.

-       tunnistaa miten organisaatiota tulisi kehittää kohti asiakasorientoitunutta toimintamallia.

-       kuvata vuorovaikutusosaamisen merkityksen myyntityössä. Hän osaa analysoida ja arvioida myyntityötä.

Lisäksi hän:

-       tietää mitä ovat markkinointiviestinnän keskeiset kanavat muuttuvassa toimintaympäristössä ja pystyy tämän pohjalta kuvaamaan viestinnän tilannetta ja mahdollisuuksia.

-       ymmärtää, mitä vastuullisuus markkinoinnissa tarkoittaa.

-       ymmärtää myyntiprosessin kokonaisuutena. Hän tunnistaa käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt BtoB- ja kuluttajamyynnissä.

 
Sisältö 

Markkinoinnin keskeisiä määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä: ennen ja nyt: mm. arvo ja arvonluonti, markkinointi-mix.

Miten nämä käsitteet näyttäytyvät erilaisissa toimintaympäristöissä: kuluttaja- ja B-to-B logiikoiden erot.

Mitä on asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kuluttajamarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ilmiöt.

B-to-B markkinointi ja organisaatioiden ostokäyttäytyminen.

Markkinointiviestinnän kanavat ja sisällöt nykyisessä toimintaympäristössä.

Myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä sekä B-to-Bmyynnissä.

Henkilökohtaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa.

 
Järjestämistapa 

Verkko-opinnot.

 
Toteutustavat 

Opiskelija suorittaa viikkokohtaiset teematehtävät, joista muodostuu arvioitava kokonaisuus.

Asiakaskokemus -harjoituksen avulla analysoidaan ja arvioidaan myyntiprosessia sekä myyjän vuorovaikutustaitoja asiakkaan näkökulmasta.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Oppimateriaali 
  • Kotler, P & Armstrong, G. (2013 tai uudempi painos). Principles of Marketing, Pearson, Harlow. Opettajan määrittelemin osin. 
  • Jobber, D. & Lancaster, G. (2009 tai uudempi painos). Selling and Sales Management (8th edition). Prentice Hall, Harlow.  Opettajan määrittelemin osin.
  • Kaikki opettajan jakama muu materiaali
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssi suoritetaan esseellä, jossa opiskelija soveltaa kurssin teoreettisia sisältöjä valitsemansa esimerkkiyrityksen analysointiin viikkokohtaisissa tehtävissä. Arviointi asteikolla 1-5. Lisäksi viikkotehtävät arvioidaan periaatteella hyväksytty/hylätty.

 
Arviointiasteikko 

Arviointi asteikolla 1-5. Lisäksi viikkotehtävät arvioidaan periaatteella hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Hanna Komulainen (Oulun yliopisto) ja Minna-Maarit Jaskari (Vaasan yliopisto).

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen organisaation kehittämisessä, henkilökohtaisessa toiminnassaan sekä ammatillisessa kehittymisessä. Opiskelija hahmottaa organisaation toimintaa kokonaisuutena sekä tehtyjen päätösten yhteyttä asiakkaiden käyttäytymiseen ja sitä kautta myös taloudelliseen tulokseen.

 
Lisätiedot 

Lisätietoja kurssista: OyKKK:n opinto-oppasta, A635801 Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa