Opintojakson tiedot
724832P Liiketoimintaympäristön taloustiede, 5 op  
Tunniste 724832P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Liiketoimintaympäristön taloustiede  Lyhenne Liiketoimintaym 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op. - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Maalis-huhtikuu 2018.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-         osaa määritellä taloustieteen peruskäsitteitä

-         ymmärtää taloustieteellisen ajattelutavan ja osaa soveltaa talousteoriaa liiketoimintaympäristön ja markkinatalouksien analyysissä.

 
Sisältö 

Liiketoimintaympäristön taloustiede osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa laaja-alaiset perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen ja kuluttajan päätöksentekoon sekä markkinoiden toimintaan (mikrotalous); talouskasvuun, suhdannevaihteluihin, työmarkkinoihin, inflaation ja rahapolitiikkaan sekä talouspolitiikkaan (makrotalous); julkisen sektori rooliin ja keskeisiin taloudellisen ohjauksen keinoihin markkinatalousyhteiskunnassa (julkisen sektorin talous); kansainvälisen hyödykekaupan, rahatalouden ja Euroopan integraation sekä monikansallisten yritysten taloudellisiin perusteisiin (globalisaation talous).

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Opettajan kurssin alussa määrittelemät harjoitukset. Harjoitukset tehdään yksilötyönä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Oppimateriaali 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointiasteikko 1-5.

 
Arviointiasteikko 

1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Jussi Heikkilä (Jyväskylän yliopisto) ja Matti Hovi (Tampereen yliopisto).

 
Lisätiedot 

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa