Opintojakson tiedot
724831P Johdatus yritysjuridiikkaan, 5 op  
Tunniste 724831P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus yritysjuridiikkaan  Lyhenne Johdatus yritys 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op. - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Huhti-toukokuu 2018.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-         tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta

-         tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat

-         ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä

-         osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa

-         ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa.

-         tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus ja kilpailuoikeus.

 
Sisältö 

-       Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin

-       Oikeudelliset peruskäsiteet ja rakenteet

-       Oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä

-       Oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa

-       Yrityksen oikeudellisten riskien hallinta

-       Oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet

-       Oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat 

-       Yhtiöoikeuden perusteita

-       Sopimusoikeuden perusteita

-       Immateriaalioikeuden perusteita

-       Työoikeuden perusteita

-       Vero-oikeuden perusteita

-       Kilpailuoikeuden perusteita

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Tehtävien tarkoituksena on kerrata kurssin keskeisiä asioita ja syventää opiskelijan osaamista siirtämällä kurssin teoreettinen sisältö käytäntöön. Tehtävät käsittelevät mm. oikeusjärjestyksen perusrakenteen ja oikeudellisten käsitteiden hallintaa ja oikeudellisten ongelmien tunnistamista sekä eri oikeudenalojen perusteita. Merkittävässä roolissa ovat myös case-tehtävät, joilla teoria ja käytäntö yhdistetään.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Oppimateriaali 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelijan kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 1-5 tentin perusteella.

 
Arviointiasteikko 

1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Martti Nieminen (Tampereen yliopisto).

 
Lisätiedot 

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa