Opintojakson tiedot
724830P Johdatus taloushallintoon, 5 op  
Tunniste 724830P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus taloushallintoon  Lyhenne Johdatus talous 
Laajuus 5 op  
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6337 Kauppatieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op. - 133 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Tammi-helmikuu 2018.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija:

-         Ymmärtää laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa

-         Tietää mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää

-         Osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja

-         Ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen, kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa 

-         Pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta

-         Ymmärtää hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle

-         Osaa käyttää excelin perustoimintoja

 
Sisältö 

Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet

Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:

-         Tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

-         Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet

-         Kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea

-         Tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet

-         Tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen

Johdon laskentatoimi:

-         Laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit

-         Suorituksen mittaaminen eri tyyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)

-         Budjetoinnin tavoitteet ja toteutus

-         Kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta

-         Erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu

-         Investointilaskennan perusteet

-         Yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet

 
Järjestämistapa 

Verkko-opinnot.

 
Toteutustavat 

Jokaiseen asiakokonaisuuteen kuuluu lyhyt ankkuritehtävä, jonka tavoitteena on herättää opiskelijan kiinnostus aiheeseen. Ankkuritehtävät laaditaan yksin. Varsinaisen asiasisällön läpikäymisen jälkeen on soveltavia tehtäviä. Kurssin lopussa on pari laajempaa syventävää tehtävää. Syventävät harjoitukset tehdään ryhmätöinä.

Videomateriaaliin tutustuminen, 6 h
Ankkuritehtävät, 64 h
Kirjaan perehtyminen, 20 h
Syventävät harjoitukset, 33h

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat (ei kauppatieteiden tutkinto-opintoja suorittaville).

 
Esitietovaatimukset 

Lukion matematiikka.

 
Oppimateriaali 

Kurssikirjana toimii Ikäheimo, Malmi & Walden, Yrityksen laskentatoimi, 2016.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ankkuri- ja soveltavat tehtävät, 30 % (lopullisesta arvosanasta)
Syventävät tehtävät, 20 %
Tentti, 50 %

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Malmi ja Seppo Ikäheimo (Aalto yliopisto).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa